Zgłoszenia do nagrody im. Jana Całki tylko do 15 lutego

Już po raz piąty Miasto Opole zaprasza społeczników i organizacje pozarządowe do udziału w konkursie im. Jana Całki. Tradycyjnie nagradzane będą osoby i podmioty szczególnie zasłużone w działalności społecznej na rzecz naszego miasta i jego mieszkańców. Ze zgłoszeniami trzeba się spieszyć, bo przyjmowane są tylko do 15 lutego.

Kategorie:

„Lider Społeczny Roku” – nagroda dla osoby fizycznej za szczególne osiągnięcia w zakresie rozwoju dialogu i współpracy w Opolu,

„Pożytek Roku” – nagroda dla organizacji pozarządowej , która zrealizowała zadanie publiczne, o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców Miasta Opola, w roku poprzedzającym przyznanie Nagrody.

Wybór laureatów odbywa się w drodze konkursu. Decyzję o wyborze laureatów podejmuje Kapituła. W każdej kategorii laureaci otrzymają nagrodę w wysokości 5.000 zł. Kandydatów mogą zgłaszać instytucje, rady dzielnic, organizacje pozarządowe oraz sami mieszkańcy w liczbie co najmniej 10 opolan.

Przypominamy, że w konkursie do Nagrody w kategorii „Lider Społeczny Roku” nie mogą brać udziału radni oraz członkowie kapituły.

Zgłoszenie kandydatury następuje w formie pisemnej, przesyłając w kopercie z dopiskiem „Nagroda im. Jana Całki” pod adres Urzędu – Urząd Miasta Opola, 45-015 Opole, Rynek-Ratusz lub w formie elektronicznej, przesyłając skan zgłoszenia na adres: ngo@um.opole.pl, a oryginał należy dostarczyć niezwłocznie do Centrum Dialogu Obywatelskiego Opole, ul. Damrota 1. W przypadku przesłania zgłoszeń kandydatur drogą pocztową lub za pośrednictwem firmy kurierskiej liczy się data wpływu zgłoszenia do Urzędu, a nie data jego nadania.

W sprawie konkursu można uzyskać informacje pod nr telefonu 77 44 61 568, 77 44 61 571, adresem ngo@um.opole.pl  lub w siedzibie Centrum Dialogu Obywatelskiego, Urząd Miasta Opola, ul. Damrota 1, 45-064 Opole, pokój 206.