Kolejne zabytki Opola będą remontowane

W drugiej transzy na remont zabytków nienależących do miasta zarezerwowano w budżecie Opola 145 tys. zł. Dofinansowano sześć wniosków.

Miasto udziela dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych dla obiektów wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, będących w złym stanie technicznym, a posiadającym dla Opola istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub naukowe. W szczególności dla promowania kultury oraz historii miasta, wzbogacających jednocześnie ofertę turystyczną i kulturalną.

W tym roku w ramach Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Opola na lata 2020–2023 przekazano już 455 tysięcy na różnego rodzaju remonty. Na ostatniej sesji Rady Miasta na ten cel przekazano kolejne 145 tysięcy zł.

Wykorzystane zostaną między innymi na odnowienie dachu wraz z lukarnami oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych kamienicy przy ul. Książąt Opolskich 2-6 (28.000 zł). Remontu elewacji frontowej doczeka się kamienica przy ul. Kołłątaja 5 (40.000 zł). Poza tym środki finansowe przekazane zostaną na renowację i konserwację zabytkowych drzwi frontowych budynku przy ul. Kościuszki 19 (7000 zł), a także remont dachu z kominem oraz wymianę rynien i rur spustowych budynku przy ul. Stalmacha 12 (10.000 zł).

Odnowiona i uzupełniona zostanie także elewacja wschodnia oraz prezbiterium zabytkowego kościoła św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Opolu-Groszowicach (40.000 zł) oraz ambona z Kościoła Katedralnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (20.000 zł).