Można ubiegać się o dodatek osłonowy

Do 31 października można ubiegać się o dodatek osłonowy w Miejskim Centrum Świadczeń w Opolu. Dodatek ten jest elementem Tarczy Antyinflacyjnej i przysługuje w zależności od dochodu miesięcznego.

W przypadku osób samotnie gospodarujących musi to być kwota do 2100 zł, a w gospodarstwie wieloosobowym do 1500 zł. Kwota samego dodatku zależy od ilości osób oraz od źródła ogrzewania, a wynosi rocznie:

1) 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2) 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3) 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4) 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest  kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków dodatek osłonowy wynosi rocznie:

1) 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2) 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3) 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4) 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest: dla wniosków złożonych od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. na podstawie dochodów osiągniętych w 2020 roku; z kolei dla wniosków złożonych od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 października 2022 r. na podstawie dochodów osiągniętych w 2021 roku.

Wnioski należy składać osobiście w MCŚ do dnia 31 października lub pocztą na adres: Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu, ul. Ozimska 19, 45-057 Opole lub poprzez ePuap. Wnioski można pobrać ze strony Miejskiego Centrum Świadczeń w zakładki świadczenia – dodatek osłonowy: https://www.mcs.opole.pl/container/doc/do/2022-01-04-wzor-wniosku-v4.pdf

 

 

Najnowsze artykuły