Nowe przepisy mają przyspieszyć rozwój odnawialnych źródeł energii

Proponowana nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadza uproszczone procedury uchwalania planów miejscowych dla np. fotowoltaiki.

Zmiany w systemie planowania przestrzennego mają ułatwić prowadzenie inwestycji OZE. Reforma zdecydowanie skróci czas przyjmowania planów miejscowych – zostaną uproszczone procedury, które teraz zajmują lata.

Przy realizacji przedsięwzięć muszą być jednak brane pod uwagę kwestie dotyczące środowiska, klimatu i dziedzictwa kulturowego. Konieczne są też konsultacje społeczne podczas przygotowywania dokumentów planistycznych.

Nowe przepisy przewidują mechanizmy, które nie tylko mogą przyspieszyć rozwój branży OZE, ale także wzmocnią stabilność realizacji inwestycji. To:

  • Zoptymalizowanie procedur uchwalania wszystkich aktów planowania przestrzennego.
  • Skrócenie terminów.
  • Jednoczesne procedowanie planów ogólnych i planów miejscowych.
  • Ograniczenie liczby wyłożeń do publicznego wglądu.
  • Umożliwi to szybkie uchwalanie nowych i zmianę obowiązujących uchwał.