Opolskie sądy czekają na nowych ławników

Masz skończone 30 lat i nie więcej niż 70? Możesz zostać ławnikiem! Ze względu na niewystarczającą liczbę ławników na kadencję 2020-23, Prezes Sądu Okręgowego w Opolu zwrócił się z prośbą do Rady Miasta o przeprowadzenie wyborów uzupełniających.

Ławnik jest niezawodowym członkiem składu orzekającego sądu. Stanowi on czynnik społeczny w wymiarze sprawiedliwości. Udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości gwarantuje art. 182 Konstytucji RP.

Sąd Okręgowy w Opolu przeprowadzi wybory na 20 ławników, z czego jeden będzie orzekał z zakresu prawa pracy. Sąd rejonowy z kolei przeprowadzi rekrutację na 20 ławników, w tym 13 ławników do orzekania z zakresu prawa pracy.

Aby móc pełnić tę funkcję, trzeba znajdować się w przedziale wiekowym 30-70 lat, a do tego posiadać obywatelstwo polskie i korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich. Należy także mieszkać, prowadzić działalność, bądź być zatrudnionym na terenie Opola od co najmniej roku. Ławnik musi także posiadać wykształcenie średnie i być zdolnym do pełnienia funkcji ze względu na stan zdrowia.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać prezesi sądów, stowarzyszenia, bądź inne organizacje społeczne i zawodowe, z wykluczeniem partii politycznych. Może to także zrobić mieszkaniec Opola, jeśli zbierze podpisy 50 obywateli, mających czynne prawo wyborcze i stały meldunek w stolicy naszego regionu.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 31 stycznia 2020 roku. Karty zgłoszeń kandydatów na ławników można odbierać w Biurze Obsługi Obywatela UM Opola w Ratuszu. Są one także dostępne na stronach www.opole.pl i www.bip.um.opole.pl.

Najnowsze artykuły