Placówki oświaty w Opolu będą czynne po 11 maja

Otwarcie publicznych żłobków, przedszkoli i szkół w stolicy regionu (w tzw. trybie “opiekuńczym”) nastąpi nie wcześniej niż 11 maja.

Decyzja ta podyktowana jest kilkoma ograniczeniami. – Przede wszystkim robimy to w trosce o bezpieczeństwo naszych dzieci i pracowników tych instytucji. Brak jest w tej chwili szczegółowych wytycznych sanepidu dotyczących warunków, które trzeba spełnić, aby zachować względy bezpieczeństwa sanitarnego i epidemicznego. Cały czas przybywa też zarażonych COVID-19 na terenie Opola. Ponadto otwarcie tych instytucji nie jest możliwe w jeden dzień, nie licząc tzw. długiego weekendu – tłumaczy prezydent Opola, Arkadiusz Wiśniewski.

– W związku z ogłoszoną przez premiera możliwością otwarcia przedszkoli od 6 maja, zwróciliśmy się do dyrektorów tych placówek z prośbą o przeanalizowanie możliwości zorganizowania opieki z uwzględnieniem „Wytycznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego”, sformułowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia – dodaje naczelnik wydziału oświaty UM Irena Koszyk.

W oparciu o zgłoszone uwagi i pytania wynikające zarówno z obaw co do sprostania wymogom sanitarnym, jak również z niedoprecyzowania niektórych zaleceń, wyodrębnione zostały konieczne do zrealizowania zadania, tak by było możliwe uruchomienie przedszkoli w terminie od 11 maja br. Do tego czasu należy doprecyzować wytyczne odnośnie liczebności grup i zachowania odpowiedniej odległości. Biorąc pod uwagę, że dla zachowania bezpieczeństwa trzeba ograniczyć liczbę dzieci w grupach/salach, należy wypracować czytelne zasady kwalifikacji dzieci do opieki (tylko gdy rodzice nie mogą zapewnić opieki). Dotyczy to przede wszystkim obojga rodziców mających stacjonarną pracę lub samotnego rodzica, pracowników służb medycznych lub innych realizujących zadania związane z epidemią.

Do tego czasu należy ustalić również rzeczywiste możliwości kadrowe poszczególnych przedszkoli do opieki nad dziećmi. Problemem do rozwiązania będą z pewnością ograniczenia kadrowe, bowiem część pracowników np. sprawuje opiekę nad własnymi dziećmi. Konieczne będzie także wypracowanie standardów ochrony i zapewnienie wszystkim przedszkolom indywidualnych środków ochrony osobistej oraz środków do dezynfekcji. Kolejna równie ważna rzecz, to wypracowanie jednolitych procedur wewnętrznych związanych z bezpieczeństwem oraz postępowaniem na wypadek podejrzenia zakażenia (wydzielone pomieszczenia, system powiadamiania, sposoby działania).

Podjęto już przygotowania do uruchomienia działalności żłobków. Obecnie trwają szczegółowe konsultacje z dyrektorami żłobków i rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci. Funkcjonowanie żłobków zostanie wznowione wyłącznie wtedy, kiedy będzie pewność, że spełnione zostaną wymogi bezpieczeństwa, zdrowia dzieci i ich rodziców, opiekunów prawnych oraz pracowników jednostek i ich rodzin. Informacja o planowanym wznowieniu działalności żłobków publicznych przekazana będzie w przyszłym tygodniu.

Jeśli chodzi o niepubliczne żłobki, przedszkola i szkoły –  terminie ich otwarcia będą informować ich prowadzący.

Najnowsze artykuły