Powstanie Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji

Ważna oświatowa zmiana w naszym mieście. Z połączenia Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli powstaje zespół placówek oświatowych pod nazwą Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu.

 Cywilizacja i mnóstwo dodatkowych bodźców zewnętrznych wpływają na zachowania dzieci. Zwiększa się cyfrowe zagrożenie, przybywa młodych ludzi z problemami typu ADHD (zespół nadpobudliwości, np. psychoruchowej z brakiem koncentracji uwagi). Nowa placówka ma sprawić, że będzie więcej czasu dla dzieci, a diagnozy ewentualnych problemów będą powstawały już na poziomie szkoły do której uczęszcza dziecko.

– Mówiąc najprościej chcemy maksymalnie wykorzystać potencjał dobrze wykształconych ludzi – tłumaczy wiceprezydent Opola Maciej Wujec. – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna do tej pory nie przechodziła żadnych zmian. Będziemy się spieszyć… powoli, ale bardzo zależy nam na przewartościowaniu myślenia. Zmiana, którą proponujemy przyniesie nową, lepszą jakość – dodaje naczelnik Wydziału Oświaty UMO Irena Koszyk.

Powołanie zespołu placówek Miejskiego Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu wynika przede wszystkim z potrzeb związanych z coraz większą liczbą dzieci wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Próby systemowego rozwiązania problemu Opole podejmuje od 2016 roku. Powodów jest przynajmniej kilka.

Od niemal dekady odnotowujemy w przedszkolach i szkołach znaczący wzrost liczby dzieci i młodzieży z różnego rodzaju deficytami i dysfunkcjami, mającymi złożone podłoże medyczne, rozwojowe i środowiskowe. W niektórych szkołach w Opolu liczba uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną sięga nawet 40% ogółu uczniów (np. PSP 2, PSP 14, PSP 15, PSP 29). Dotyczy to również uczniów wybitnie zdolnych.

Od 2013 r. w Polsce wprowadza się proponowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kompleksowy i długofalowy, nowoczesny model wspomagania przedszkoli i szkół oraz pomocy w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli. Oparty jest on na ścisłej i powiązanej współpracy placówek (ośrodków doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznych) i etatów wsparcia w szkołach (psycholog, pedagog, terapeuta, specjalista, itd.). Połączenia ośrodków doskonalenia i poradni dokonano między innymi we Wrocławiu, Nysie, Głubczycach, Lublinie, Środzie Śląskiej, Legnicy, Złotoryi i wielu innych JST prowadzących szkoły i placówki.

Skoordynowania wymagają działania blisko 340 etatów wsparcia  (pedagogów, psychologów, terapeutów, itd.) zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach Opola.

Doskonalenia i wspierania wymagają szczególnie nauczyciele pracujący w szkołach i oddziałach integracyjnych oraz edukacji włączającej, ponieważ w kształceniu nauczycieli dominują kompetencje przedmiotowe. Wiedza pedagogiczna i psychologiczna, w tym psychologii rozwojowej dziecka, jest słabą stroną przygotowania do zawodu, co znajduje potwierdzenie w raporcie NIK już w roku 2014. Stawia to przed oświatą zadanie szerokiego i kompleksowego podejścia do doskonalenia nauczycieli, wspieranego przez specjalistów z Poradni.

Usprawnienia wymaga organizacja pracy Poradni.

Choćby poprzez: efektywne wykorzystanie kompetencji szkół i zatrudnionych na etatach specjalistów. Odciąży to pracowników Poradni i przyczyni się do skrócenia okresu oczekiwania na termin badań. Na skrócenie tych terminów będzie miało wpływ połączenie kadry i przemodelowanie organizacji pracy zespołów zadaniowych działających w Poradni. Współpraca z doradcami, konsultantami metodycznymi oraz pedagogami i psychologami szkolnymi pozwoli na stworzenie systemu monitorowania udzielanego wsparcia i form jego realizacji oraz potrzeb z tym związanych, co usprawni organizacyjnie i podniesie jakość oferty edukacyjnej Miasta Opola.

Połączenie nie spowoduje ograniczenia w realizacji zadań statutowych żadnej z placówek wchodzących w skład zespołu. Proponowana zmiana nie rodzi też skutków kadrowych,
a zaproponowane przekształcenie  jest szansą na zwiększenie efektywności pracy Poradni oraz wspomagania szkół i placówek. Poradnia pozostaje niezmiennie bezpłatną instytucją oferującą indywidualną pomoc każdemu zgłaszającemu się dziecku i rodzicowi czy opiekunowi.

Poprawie ulegną warunki pracy Poradni, standard gabinetów, wyposażenie, a przede wszystkim dostęp dla osób z niepełnosprawnością, którego w dotychczasowym lokum Poradni nie było.

Najnowsze artykuły