WiK inwestuje z myślą o ludziach i środowisku

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o. o. realizuje projekt pn. „Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Opolu wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej”. To największa inwestycja w historii miasta Opola.

Umowa na jego realizację została podpisana w marcu 2017 roku pomiędzy Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o. o., a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Projekt realizowany jest w ramach przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze wodno – ściekowym z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Całkowity koszt realizacji wynosi 207.888.162,36 zł. Wartość dofinansowania Projektu z Funduszu Spójności UE wynosi z kolei 103.659.191,69 zł.

Przedmiotowy Projekt bezpośrednio realizuje misję WiK Opole, która brzmi „Być niezawodnym dostawcą wody i odbiorcą ścieków stosującym nowoczesne, chroniące środowisko technologie”, a jednocześnie jest odzwierciedleniem przyjętych strategii i zadań statutowych w zakresie jakości i ochrony środowiska. Stanowi też kontynuację realizowanych przez Spółkę projektów dotyczących kompleksowych działań związanych z gospodarką wodno – ściekową na terenie aglomeracji Opole (TRIAS Opolski).

Celem Projektu jest umożliwienie korzystania przez mieszkańców aglomeracji opolskiej z udoskonalonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej, który zostanie osiągnięty poprzez realizację sześciu zadań inwestycyjnych. Największe z nich stanowi, obecnie realizowana, „Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Opolu ( cz. A + cz. B)”. Pozostałe, już zrealizowane w ramach Projektu zadania to:

1. Modernizacja wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej.
2. Dostosowanie możliwości analitycznych laboratorium do potrzeb zmodernizowanej oczyszczalni ścieków.
3. Modernizacja systemu zaopatrzenia miasta w wodę.
4. Modernizacja wraz z rozbudową sieci wodociągowej.
5. Utrzymanie sprawności funkcjonowania sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej.

Przedsięwzięcie będzie miało pozytywny wpływ na środowisko. Ograniczone zostaną bezpośrednie zrzuty nieoczyszczonych ścieków do wód i gruntu. Nastąpi znaczące usprawnienie systemu oczyszczania ścieków, uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej oraz zagospodarowania osadów, zapewniające mieszkańcom aglomeracji opolskiej odpowiednie warunki bytowo – gospodarcze. Poprzez hermetyzację obiektów na oczyszczalni ścieków ograniczone zostaną wydobywające się z niej uciążliwe zapachy. Osiągnięcie zamierzonych celów przyczyni się również do podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej aglomeracji opolskiej.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności.

Najnowsze artykuły