Zasiłek opiekuńczy wydłużony

Do 28 czerwca rodzice dzieci do lat 8 mogą skorzystać z zasiłku w związku z pandemią koronawirusa. Także w przypadku gdy nie zdecydowali się posłać dzieci do żłobka, przedszkola czy szkoły.

Uchwalona przez Sejm 19 czerwca 2020 roku ustawa wprowadziła zmiany w przepisach o dodatkowym zasiłku opiekuńczym. Ustawa weszła w życie 24 czerwca, ale z mocą obowiązującą od 25 maja. Zgodnie z przepisami ubezpieczonym rodzicom dzieci w wieku do lat 8, które nie mają orzeczenia o niepełnosprawności lub o potrzebie kształcenia specjalnego przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Okres pobierania zasiłku został wydłużony w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko albo braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19. Także w przypadku otwarcia tych placówek w czasie trwania COVID-19, jeżeli rodzic sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem.

Nie zmieniają się zasady korzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego dzieci:
– do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
– do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
– do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dotyczy to także rodziców lub opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna, tj. szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze.

Zasiłek nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego).

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje nie dłużej niż do 28 czerwca 2020 roku. W czerwcu rodzice z terenu województwa opolskiego złożyli blisko 4500 wniosków o wypłatę zasiłku opiekuńczego z powodu zamknięcia żłobka, przedszkola i szkoły. W całej Polsce ZUS zarejestrował ich w tym samym okresie ponad 161 tysięcy.

Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, wystarczy złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Oświadczenie można złożyć w dowolnym momencie, ale trzeba je złożyć, bo bez niego ZUS albo płatnik składek nie wypłaci zasiłku.

Najnowsze artykuły