Zwiększono pensję minimalną dla rodzin zastępczych

Zwiększenie minimalnej wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych czy wprowadzenie zmian w zakresie urlopów dla rodziców adopcyjnych to tylko niektóre ze zmian przyjętych przez Radę Ministrów.

Zmiany jakie proponujemy, ograniczają rolę instytucjonalnych form pieczy zastępczej na rzecz form rodzinnych. Co ważne, są zgodne z kierunkami wyznaczonymi przez Konwencję o Prawach Dziecka oraz z innymi europejskimi rekomendacjami i aktami prawnymi – mówi Marlena Maląg minister rodziny i polityki społecznej.

Najważniejsze zmiany w projekcie ustawy przewidują m.in.: zwiększenie minimalnej wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka, zmiany w zakresie urlopu ojcowskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego przysługującego pracownikowi, który za zgodą sądu przyjął dziecko na wychowanie. 

Oprócz tego ustawa powoduje wprowadzenie przy użyciu systemu teleinformatycznego rejestru obejmującego wykaz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz osób, które osiągnęły pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej. Rejestr ten będzie zawierał także m.in. wykaz osób posiadających negatywną oraz pozytywną wstępną kwalifikację do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wykaz kandydatów zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wykaz rodzin zastępczych, wykaz rodzinnych domów dziecka,

Wprowadzony zostanie zakaz tworzenia nowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego oraz specjalistyczno-terapeutycznego, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, przy pozostawieniu możliwości przekształceń placówek w ramach niezwiększania liczby miejsc w instytucjonalnych formach w danym powiecie lub odpowiednio województwie.

Dodatkowo projekt ustawy wprowadza jednolite kryteria w dostępie do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 złotych, wynikającego z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” dla rodzin biologicznych oraz rodzin przysposabiających dziecko.