Polityka prywatności

Polityka prywatności

§ 1
Informacje ogólne

1. Polityka prywatności serwisu internetowego https://czasnaopole.pl/(dalej: „Polityka”) została stworzona i przyjęta przez Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Opolu.
2. Administratorem danych osobowych jest: Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Podmiejska 69, 45-574 Opole, NIP: 754-13-51-921, REGON: 531124805.
3. Polityka Prywatności określa zasady oraz warunki przetwarzania przez Administratora danych osobowych użytkowników serwisu: https://czasnaopole.pl/.
4. Administrator dokłada najwyższej staranności w celu ochrony prywatności osób, których dane dotyczą. W celu ochrony danych osobowych osób korzystających z serwisu Administrator zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( dalej: RODO)
5. Dane osobowe podawane w serwisie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla innych użytkowników za wyjątkiem właściciela konta i Administratora lub uprawnionych przez niego osób. Serwis czasnaopole.pl realizuje funkcje pozyskiwania informacji o osobach korzystających z serwisu i ich zachowaniu poprzez:
a) dobrowolnie wprowadzone przez użytkowników informacje w formularzach,
b) zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”),
c) rejestrowanie logowań i logów na serwerach utrzymywanych przez Administratora.
6. Terminy użyte w Polityce oznaczają:
a) Serwis: serwis internetowy https://czasnaopole.pl/;
b) Użytkownik: podmiot korzystający z publicznie dostępnego Serwisu;
c) Administrator danych: Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Podmiejska 69, 45-574 Opole, NIP: 754-13-51-921, REGON: 531124805;
d) Cookies: pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki te zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Ponadto Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer;
e) u.o.d.o.: ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000)
f) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 2016.119.1).
7. Celem Polityki jest w szczególności:
a) udzielenie Użytkownikowi informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uzyskiwanych od Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, wymaganych przez przepisy u.o.d.o. oraz RODO.
b) udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies
w Serwisie,
c) zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym
standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawa.
8. Administrator danych ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników, w tym ich danych osobowych, do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.
9. W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez Administratora danych, wymagane jest zaakceptowanie niniejszej Polityki.

§ 2
Zakres przetwarzania danych osobowych

1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od decyzji Użytkownika.
2. Na potrzeby świadczenia usług w serwisie czasnaopole.pl przetwarzane są dane osobowe użytkowników, są to:
a)pseudonim,
b)adres IP,
c)adres e-mail.

§ 3
Podstawna prawna przetwarzania

1. W celu korzystania z niektórych usług dostępnych na stronie Serwisu użytkownik wyraża zgodę dotyczącą przetwarzania danych osobowych na potrzeby skorzystania z określonych usług, co oznacza, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak brak zgody może uniemożliwić korzystanie z określonych usług Serwisu.
3. Administrator może przetwarzać także dane osobowe jeżeli jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest użytkownik, lub do podjęcia działań na żądanie użytkownika, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).;
4. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika przez administratora jest także dopuszczalne gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

§ 4
Prawo wycofania zgody

1. W każdej chwili użytkownik może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych — wedle własnego uznania.
2. Jeżeli użytkownik chciałby cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać maila bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych osobowych na adres e-mail: iodo@zk.opole.pl lub list na adres: Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Podmiejska 69, 45-574 Opole.
3. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

§ 5
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie

Administrator danych nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym decyzji opartej o profilowanie.

§ 6
Odbiorcy danych osobowych

Dane użytkowników mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi współpracuje Administrator w celu prawidłowego świadczenia usług za pomocą serwisu tj. podmiotom świadczącym usługi z zakresu IT.

§ 7
Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Administrator danych nie przekazuje poza Europejski Obszar Gospodarczy danych osobowych Użytkowników.

§ 8
Czas przechowywania danych osobowych

1. Dane osobowe użytkowników zarejestrowanych w systemie, Administrator przechowuje do czasu wycofania przez użytkownika zgody na przetwarzanie danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych bądź zażądania przez użytkownika ich usunięcia.
2. W przypadku niezbędności danych do wykonania umowy Administrator przechowuje dane osobowe, przez czas wykonywania umowy i do momentu upływu przedawnienia roszczeń z tej umowy.
3. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora, dane osobowe są przetwarzane do czasu zgłoszenia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu.
4. W celach podatkowych i rachunkowych dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

§ 9
Informacje o Plikach Cookies

1. Serwis czasnanopole.pl korzysta z plików cookies.
2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator hostingowy Administratora.
3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a) zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z panelu klienta. Służą zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;
b) wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
c) stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
d) utrzymanie stanu sesji — jeżeli klient loguje się do swojego panelu, to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej;
e) tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników.
4. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkowników może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Serwisu. Szanując autonomię wszystkich użytkowników korzystających ze strony internetowej, czujemy się w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu z serwisu np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, itp.

§ 10
Uprawnienia podmiotów danych

1. Uprzejmie informujemy, że każdy użytkownik Serwisu posiada prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych;
b) sprostowania danych osobowych;
c) usunięcia danych osobowych;
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
f) przenoszenia danych osobowych.
2. Szanujemy prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
3. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić użytkownikom ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
4. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Użytkownikowi prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych w związku ze szczególną sytuacją użytkownika. Podkreślamy, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
a) istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do użytkownika interesów, praw i wolności lub
b) istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. W każdej chwili użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu skutecznie wniesionego sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.
6. Swoje uprawnienia każdy użytkownik może zrealizować poprzez wysłanie maila bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych osobowych na adres email: iodo@zk.opole.pl lub listem na adres: Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Podmiejska 69, 45-574 Opole.

§ 11
Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli użytkownik uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 12.
Uwagi końcowe

1. Serwis czasnaopole.pl może zawierać odnośniki do innych serwisów internetowych niebędących własnością lub nieadministrowanych przez Administratora. W takim przypadku Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość i dostęp do nich. Wszelkie łącza do innych stron podane są wyłącznie dla wygody Użytkownika. Administrator zaleca, by po przejściu na inne strony, osoba korzystająca zapoznała się z polityką prywatności tam ustanowioną.
2. Pytania lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych w serwisie można kierować za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych osobowych na adres email: iodo@zk.opole.pl lub list na adres: Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Podmiejska 69, 45-574 Opole, NIP: 754-13-51-921, REGON: 531124805.
3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
4. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności użytkownik zostanie powiadomiony drogą elektroniczną.
5. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 8 kwietnia 2019 roku.