Nabór do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego

Ministerstwo Finansów zaprasza do zgłaszania kandydatur na członków Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego.

Oferta jest skierowana do pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych uczelni oraz do pracowników naukowych instytutu badawczego lub instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk. Aplikacje można składać do 15 września 2022 r.

Do zgłaszania kandydatur zapraszamy osoby, które:

  • posiadają wiedzę i doświadczenie w co najmniej jednej z dziedzin objętych tematyką egzaminu na doradcę podatkowego,
  • nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Komisja Egzaminacyjna jest powoływana przez Ministra Finansów na 4-letnią kadencję. Do zgłoszenia należy załączyć opinię instytutu lub wyższej uczelni (rektora).

Zgłoszenia wraz z opinią prosimy kierować na adres:
Ministerstwo Finansów, Departament Polityki Podatkowej, 00-916 Warszawa, ul. Świętokrzyska 12.