Szkoły szykują się na powrót uczniów

Miasto Opole przygotowuje szkoły do rozpoczęcia stacjonarnej edukacji od 1 września. W oparciu o Wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektoratu Sanitarny i Ministerstwa Zdrowia zostały wypracowane procedury działania szkół w obecnych warunkach. Pomogą one zarówno uczniom, jak i nauczycielom w funkcjonowaniu w czasie pandemii koronawirusa.

Każdy rodzic powinien przyzwyczaić się, że w najbliższym czasie do szkoły można będzie wchodzić tylko w maseczce. Do budynku szkolnego będą mogły wejść tylko osoby bez objawów chorobowych, które wskazywałyby na infekcję dróg oddechowych. Przed wejściem konieczna będzie dezynfekcja rąk.

Przerwy pomiędzy lekcjami też nie będą takie, jak dotąd. Uczniowie w miarę możliwości mają nie zmieniać sal lekcyjnych, a długie przerwy częściej spędzać na boisku szkolnym. Na korytarzach, w sekretariacie, bądź w szatniach będzie obowiązywał też nakaz zakrywania ust i nosa.

W przypadku, gdy u ucznia zaobserwuje się objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, nauczyciel powinien poinformować o tym dyrekcję. Zostanie sprawdzona temperatura u ucznia, a w przypadku zbyt wysokiego wyniku, będzie on odizolowany od innych osób. Niezwłocznie powiadomieni zostaną opiekunowie dziecka, którzy będą musieli odebrać ucznia ze szkoły.

Podobnie będzie w przypadku pracowników. Jeśli u któregoś z nich pojawią się niepokojące objawy, dyrekcja niezwłocznie odsunie go od pracy. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, poddaje się gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych. Każda szkoła musi wyznaczyć pomieszczenie, bądź obszar do izolacji osoby z objawami chorobowymi.

Podczas zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu u pracodawców, podmiot przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie tych zajęć z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów, właściwych dla zakładów pracy.

Szczegółowe zasady funkcjonowania, z uwzględnieniem specyfiki swoich placówek, tworzą dyrektorzy szkół. Znajdą się one na stronach internetowych szkół, aby uczniowie i rodzice mogli się z nimi odpowiednio wcześnie zapoznać.

Najnowsze artykuły