ZUS: Mniej zasiłków pogrzebowych w regionie

Od stycznia do końca października opolski ZUS wypłacił 7870 zasiłków pogrzebowych o łącznej wartości 31 milionów 519 tysięcy złotych. To mniej niż w tych samych miesiącach 2022 roku.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu. Wysokość zasiłku pogrzebowego przyznawanego i wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie zmieniła się od lutego 2011 r.
i wynosi 4 tys. zł. Wcześniej wysokość świadczenia była płynna i zmieniała się co kwartał.

Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego w ZUS mogą składać członkowie rodziny, czyli współmałżonek (nawet jeśli pozostaje w separacji orzeczonej wyrokiem sądu), rodzice, rodzeństwo, dzieci, dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dziadkowie oraz wnuki. Tym osobom zasiłek może być wypłacony w pełnej wysokości (4 tys. zł.) niezależnie od faktycznie poniesionych kosztów pogrzebu. Jeżeli pochówek organizuje osoba obca, pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina,  powiat, osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego i podmioty te wykażą koszty związane z pochówkiem to kwota refundacji będzie na poziomie udokumentowanych kosztów, jednak nie więcej niż 4 tys. zł.

Dla porównania – od stycznia do końca października 2022 roku w regionie rozpatrzyliśmy 8914 wniosków o zasiłek pogrzebowy. Na rachunki bankowe wnioskujących przekazaliśmy w tym okresie aż 35 milionów 691 tysięcy złotych – tłumaczy Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

W ciągu ostatnich kilku lat rekordowym okresem pod względem ilości rozpatrzonych wniosków o zasiłki pogrzebowe przez ZUS na Opolszczyźnie był rok 2021. Oddział ZUS w Opolu wydał wtedy 11,7 tys. decyzji przyznających to świadczenie. Kwota przeznaczona na ten cel sięgnęła wówczas 43,8 mln zł. W kolejnym, czyli 2022 r., ZUS w regionie przyznał 10,3 tys. zasiłków pogrzebowych, a całkowity koszt tych świadczeń nieznacznie przekroczył wtedy 41,2 mln zł.

Prawo nie precyzuje co można, a czego nie można zaliczać w poczet kosztów pochówku. Przyjmuje się, że pogrzeb to czynności, które trwają od chwili zgonu do pochowania zwłok lub prochów osoby zmarłej. Podczas rozpatrywania wniosku o wypłatę zasiłku pogrzebowego uwzględnia się poniesione w tym czasie i związane z pochówkiem wydatki.

Na przykład przedstawienie rachunku tylko za trumnę nie stanowi dowodu pokrycia kosztów pogrzebu, ponieważ  zasadne jest przypuszczenie, że pozostałe koszty poniósł ktoś inny, kto również będzie ubiegał się o zasiłek pogrzebowy. Do kosztu pochówku trudno zaliczyć również wyłącznie zakup kwiatów czy wiązanek, bo to uprawniałoby występowanie o zwrot kosztów w ramach zasiłku każdego żałobnika w wysokości proporcjonalnej do poniesionych wydatków.

Do katalogu kosztów nie sposób wpisać kosztów poniesionych na wystawienie nagrobka. Nie jest to zdarzenie bezpośrednio związane z pochówkiem. Brak nagrobka nie oznacza, że pogrzeb się nie odbył, a nagrobek, obelisk, kwatera, rzeźba bądź inskrypcje nagrobne mogą być wykonane długo po ceremonii.

Wniosek o zwrot wydatków można złożyć do 12. miesięcy od dnia śmierci osoby. Po upływie tego okresu prawo do zasiłku wygasa. Jeśli strona, która wnioskuje o zasiłek spełniła wszystkie formalności, to ZUS powinien przekazać wnioskodawcy pieniądze do 30 dni od dnia wpływu wniosku do placówki ZUS. Jeżeli z powodu późniejszego odnalezienia zwłok lub zidentyfikowania osoby zmarłej albo z innych przyczyn całkowicie niezależnych od osoby uprawnionej, zgłoszenie wniosku o zasiłek pogrzebowy w tym terminie było niemożliwe, to prawo do zasiłku wygasa po upływie roku od dnia pogrzebu.

Najnowsze artykuły