18 maja otwierają się przedszkola i żłobki

Po ponad dwumiesięcznej przerwie, w najbliższy poniedziałek 18 maja, uruchomione zostaną wszystkie przedszkola publiczne i żłobki w Opolu.

Ze względu na wymogi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz stale zmieniającą się sytuację pandemiczną (liczba zakażeń nie maleje), opolskie żłobki i przedszkola nie ruszą w pełnej obsadzie. Rodzice już wcześniej zgłaszali się do poszczególnych placówek. Dyrektorzy przyjmą tylko określoną liczbę dzieci, pierwszeństwo mają maluchy pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz rodziców/opiekunów obojga pracujących, z wyłączeniem rodziców/opiekunów pracujących zdalnie. Samorząd zaś zapewnia maseczki, płyny dezynfekujące itd. Rodzice dzieci, które nie pójdą do przedszkola lub żłobka nie poniosą żadnych opłat.

Z uwagi na pandemię w przedszkolach została zmniejszona liczba dzieci w grupach do maksymalnie 12, przy uwzględnieniu, iż minimalna przestrzeń do wypoczynku, zajęć i zabawy dla dzieci nie może być mniejsza niż 4m2 dla każdego malucha i opiekuna.

W każdym przedszkolu i żłobku wprowadzony zostanie szczególny reżim sanitarny. Nie zwolni to jednak rodziców od obowiązku podpisania oświadczenia, że bierze odpowiedzialność za posłanie dziecka do przedszkola lub żłobka. Opiekunowie będą musieli podpisać również zgodę na badanie temperatury dzieci, ponieważ wymagane jest prowadzenie karty temperatury u dzieci.

Czas jest szczególny, zatem dzieci nie będą nigdzie wychodzić, np. na spacery, nie będą też mogły przynosić do przedszkola swoich zabawek.

W najbliższych dniach w przedszkolach zostaną uruchomione zajęcia specjalistyczne z wczesnego wspomagania rozwoju i zajęcia rewalidacyjne, przy uwzględnieniu zasad reżimu sanitarnego.

Rodzice dzieci przedszkolnych proszeni są o zapoznanie się z procedurą funkcjonowania przedszkola w stanie zagrożenia epidemicznego dla przedszkoli publicznych w Opolu, zamieszczoną na stronie www.oswiata.opole.pl oraz z procedurami wewnętrznymi zamieszczonymi na stronach internetowych poszczególnych przedszkoli.

Na 468 miejsc w żłobkach publicznych oraz 1367 miejsc w żłobkach niepublicznych, zgodnie z wymogami sanitarnymi, w Opolu można uruchomić 192 miejsca w żłobkach publicznych i 587 miejsc w żłobkach niepublicznych.

Prezydent zaopatrzył żłobki publiczne w środki dezynfekcyjne do ochrony powierzchni i rąk oraz w środki ochrony osobistej, tj. maseczki, przyłbice, rękawiczki, fartuchy nieprzemakalne itp.
Zakupione i przekazane do żłobków zostały również: „zmgławiacze” czyli zestawy do dezynfekcji powierzchni oraz dozowniki do płynów dezynfekcyjnych  rąk. Miasto do tej pory wydało na ten cel ok. 70 tysięcy złotych.

W żłobkach publicznych funkcjonują grupy, w których może przebywać maksymalnie 14 dzieci. Liczba dzieci w grupie ustalona jest w oparciu o zasadę 4 m2 na dziecko i każdego opiekuna oraz możliwości kadrowe i lokalowe danego żłobka. Do każdej grupy przypisani są stali opiekunowie. Sale, szatnie, ciągi komunikacyjne oraz place zabaw są na bieżąco dezynfekowane. Dodatkowo sale, w których przebywają dzieci są co godzinę wietrzone, a oczyszczacze powietrza są stale włączone. Z sal usunięto wszystkie przedmioty, dywany i zabawki, których nie można skutecznie zdezynfekować lub wyprać.

Przebywanie osób trzecich w żłobku jest ograniczone. Dotyczy to np. dostawców czy serwisantów, którzy przebywając na terenie żłobka również muszą zachować środki ostrożności: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk.

Przygotowano również projekt uchwały dotyczący zwrotu opłaty za nie objęcie opieką dziecka w żłobku ze względu na ograniczoną liczbę miejsc wynikającą z wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego lub gdy rodzic lub opiekun prawny z powodu zagrożenia epidemicznego nie zdecyduje się powierzyć opiekę nad dzieckiem żłobkowi. W takich przypadkach rodzicom lub opiekunom prawnym przysługuje zwrot opłaty miesięcznej, w części proporcjonalnej do ilości dni, miesiąca, w którym żłobek nie świadczył usług. Opłata ta zostanie odliczona od opłaty za pobyt dziecka w żłobku za kolejny miesiąc. Uchwała będzie przedmiotem obrad Rady Miasta Opola podczas sesji 28 maja br.

Dariusz Król

Znawca futbolu, pomysłodawca i były redaktor naczelny ogólnopolskiego tygodnika „Tylko piłka”. W przeszłości także dziennikarz tygodnika i dziennika Gazeta Opolska (m.in. kierownik działu sportowego). Obecnie redaktor magazynu „Opole i kropka” i Czasu na Opole, w których zajmuje się głównie tematami z życia miasta, historią i sportem.

Najnowsze artykuły