Poznaliśmy zwycięzców szóstego konkursu im. Jana Całki

W podziękowaniu za codzienną działalność, trud i poświęcenie w pracy na rzecz innych w trakcie Gali Inicjatyw Społecznych, która odbyła się 10 maja w Studenckim Centrum Kultury, po raz szósty podsumowano konkurs im. Jana Całki.

W konkursie tym miasto nagradza społeczników i organizacje pozarządowe szczególnie zasłużone w działalności społecznej na rzecz Miasta Opola i jego mieszkańców. Do szóstej edycji zgłoszono łącznie ponad 50 kandydatur. To o ponad dwa razy więcej niż rok temu.

Te zgłaszane były w dwóch kategoriach: „Lider Społeczny Roku” i „Pożytek Roku”. Pierwsza poświęcona została osobom fizycznym za szczególne osiągnięcia w zakresie rozwoju dialogu i współpracy w Opolu. Druga natomiast dla organizacji pozarządowych, które zrealizowały zadanie publiczne, o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców naszego miasta.

Spośród wszystkich kandydatur zgłoszonych do „Lidera Społecznego Roku” członkowie kapituły za szczególną działalność społeczną wyróżnili: Sybillę Fusiarz, Ks. Wojciecha Prackiego, Krystynę Żarską oraz Małgorzatę Besz-Janicką.

Niemniej liderem za rok 2021 uznano Pawła Andrzejuka, który związany jest z działalnością wolontaryjną na rzecz uzależnionych i wykluczonych. Współtworzył on i współorganizował grupy samopomocowe, zrzeszające młodych, uzależnionych od narkotyków i alkoholu ludzi.

Brał udział w zakładaniu nieformalnej grupy wsparcia dla uzależnionych więźniów Zakładu Karnego w Strzelcach Opolskich oraz Areszcie Śledczym w Opolu. Szkolił się w Polskim Towarzystwie Zapobiegania Narkomanii z ramienia Krajowego Biura do Spraw przeciwdziałania Narkomanii, gdzie uzyskał profesjonalną wiedzę z zakresu pomocy terapeutycznej osobom uzależnionym. W 2014 roku został prezesem Stowarzyszenia To Człowiek, które na co dzień współpracuje z zakładami karnymi, sądami, urzędami, szkołami, uczelniami wyższymi innymi organizacjami pozarządowymi czy instytucjami niosącymi wsparcie i pomoc socjalną.

W kategorii „Pożytek Roku” w wyniku ocen członków Kapituły wyróżniono natomiast następujące zadania: „TU mieszkam. Kampania świadomościowa” Fundacji 2.8, „Pomoc bezdomnym, ubogim i wykluczonym” Stowarzyszenia Pomocy Osobom Bezdomnym, Ubogim oraz Wykluczonym Społecznie „Nadzieja”, „Pomoc żywnościowa” Banku Żywności w Opolu oraz „Za całokształt działań w 2021 roku” Fundację dr. Clown Region Opolszczyzna.

Laureatem zostało natomiast zadanie realizowane przez Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski „II Ogólnopolski Przegląd Piosenki Osób Niewidomych – Opole 2021. Celem tego projektu była integracja środowiska osób niewidomych i słabowidzących poprzez zaangażowanie Okręgów i Kół Polskiego Związku Niewidomych z całej Polski. Jego najważniejszym elementem był koncert finałowy w Sali Koncertowej Filharmonii Opolskiej. Zadanie przyczyniło się do integracji środowiska osób niewidomych i słabo widzących poprzez zaangażowanie w jego organizację wielu instytucji m.in. Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innych organizacji.

Przypomnijmy, iż Jan Całka był pierwszym przewodniczącym Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego. Pełnił także funkcję członka Komisji Krajowej Związku. Od 1992 roku pracował w Urzędzie Miasta, początkowo jako naczelnik Wydziału Oświaty, od 1997 jako zastępca naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich, a od 2012 kierował Biurem Organizacji Pozarządowych. Całka miał serce społecznika, wspierał organizacje pozarządowe, osobiście włączał się w różne projekty i akcje społeczne. Przyczynił się do budowy społeczeństwa obywatelskiego w Opolu, swoja prospołeczną postawą tworząc jeden z jego filarów.

Poniżej przypominamy Laureatów konkursu z lat ubiegłych:

ROK 2016: Lider Społeczny Roku – dr Maria Markuszewska, Pożytek Roku – Miejsce X

ROK 2017: Lider Społeczny Roku – Anna Chodakowska, Pożytek Roku – Wigilia dla samotnych i bezdomnych

ROK 2018: Lider Społeczny Roku – Alicja Stelmaszczyk, Pożytek Roku – Festiwal Książki Opole

ROK 2019: Lider Społeczny Roku – Halina Łubniewska, Pożytek Roku – Placówka wsparcia dziennego świetlica środowiskowa NARNIA

ROK 2020: Lider Społeczny Roku – Anna Korwin-Piotrowska, Pożytek Roku – Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych