Projekt ustawy chroniący odbiorców gazu przyjęty przez Radę Ministrów

Rada Ministrów przyjęła przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia bezpieczeństwa gazowego państwa w związku z sytuacją na rynku gazu.

Do najważniejszych rozwiązań przewidzianych w przyjętym projekcie ustawy należy:

  • przedłużenie do końca 2027 r. ochrony taryfowej dla odbiorców w gospodarstwach domowych oraz odbiorców będących strategicznymi instytucjami pożytku publicznego (jak np. szpitale, szkoły czy przedszkola);
  • uelastycznienie wymogów technicznych dla utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego, aby dostosować je do dostępnych, zróżnicowanych źródeł gazu (wydłużenie z 40 do 50 dni okresu, w którym zapasy obowiązkowe gazu ziemnego powinny zostać dostarczone do systemu gazowego);
  • uelastycznienie zasad funkcjonowania obliga giełdowego w zakresie gazu ziemnego dzięki:
    a) możliwości czasowego zmniejszenia w latach 2022 i 2023 wymogu dotyczącego ilości gazu ziemnego, jaka musi być sprzedawana za pośrednictwem giełdy (poprzez rozporządzenie ministra właściwego do spraw energii),
    b) całkowitemu zawieszeniu realizacji tego obowiązku w przypadku ogłoszenia stanu nadzwyczajnego;
  • zapewnienie odpowiedniej rozbudowy krajowych magazynów gazu poprzez wprowadzenie obowiązku opracowywania przez operatora systemu magazynowania planu rozwoju.