Sporo zmian w Kodeksie pracy, o których warto wiedzieć

Od stycznia 2024 wejdą w życie kolejne zmiany w Kodeksie pracy.

Podwyższone zostanie minimalne wynagrodzenie oraz stawka minimalna dla osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenia. Zmienią się także zasady przyznawania emerytur pomostowych. Za stroną pit.pl informujemy o najważniejszych zmianach, których portal wyliczył 9.

 1. Zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę i stawki godzinowej

Nowa wysokość minimalnego wynagrodzenia na umowę o pracę wzrośnie z 3600 zł brutto do 4 242 zł. Podwyższona zostanie również stawka godzinowa dla osób pracujących na umowie zlecenia do 27,70 zł. Kolejne podwyżki od  1 lipca 2024 r. Wówczas minimalne wynagrodzenie wzrośnie do 4 300 zł, a stawka godzinowa do 28,10 zł.

 1. Wyższe świadczenia dla pracowników

Z uwagi na podwyższenie płacy  minimalnej wzrośnie wysokość:

 • odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy w ramach zwolnienia grupowego (wysokość nie może przekroczyć piętnastokrotności minimalnego wynagrodzenia);
 • odszkodowania dla pracownika, wobec którego stosowany był mobbing lub odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu  (wysokość nie może być niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia)
 • dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia;
 1. Wyższe kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzenia

Mając na uwadze, to, że kwoty  wolne od potrąceń ustala się na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym wzrosną one, z uwagi na fakt, że wzrośnie minimalne wynagrodzenie. Przy ustalaniu kwoty wolnej od potrąceń odlicza się składki na ubezpieczenia społeczne, zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych i wpłaty do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania. Kwoty wolne od potrąceń mają charakter indywidualny, co powoduje, że dla każdego pracownika należy taką kwotę wolną ustalić odrębnie. Przykładowo kwoty te będą wynosiły w przybliżeniu od 1 stycznia 2024 do 30 czerwca 2024 w przypadku:

 • potrąceń niealimentacyjnych – 3221,98 zł.
 • zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi – 2416,49 zł.
 • kar pieniężnych – 2899,78 zł.
 1. Pracownicy służby cywilnej otrzymają wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

Pracownikowi służby cywilnej za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych oraz urzędnikowi służby cywilnej za pracę w godzinach nadliczbowych wykonywaną w porze nocnej będzie przysługiwać wynagrodzenie. Obecnie – zarówno pracownikowi, jak i urzędnikowi służby cywilnej – rekompensata przysługuje wyłącznie w formie czasu wolnego w tym samym wymiarze.

 1. Zmiany w zakresie opłat w postępowaniu sądowym spraw pracowniczych

Od 1 stycznia 2024 roku pracownik nie będzie musiał wnosić opłaty od pozwu, jeżeli powództwo dotyczy prawa pracy. Wolne od opłat będą pozwy i wnioski o wszczęcie postępowania nieprocesowego. Jedynie będzie trzeba opłacić apelację w przypadku kiery wartość przedmiotu sporu będzie przekraczała 50 000 zł.

 1. Korzystne zmiany w emeryturach pomostowych

Prawo do emerytury pomostowej będzie miała szersza grupa pracowników.  O świadczenie z tytułu emerytury pomostowej od 1 stycznia będą mogły ubiegać się osoby, które wykonywały pracę w trudnych warunkach po 1 stycznia 1999 roku.

 1. Dostosowanie stanowisk pracy dla pracowników korzystających z laptopów

W przyszłym roku wielu pracodawców będzie zobligowanych do zastosowania nowych regulacji dotyczących przepisów bhp w zakresie wyposażania stanowisk pracy. Nowe przepisy zaczęły obowiązywać 17 listopada 2023 r., pracodawcy mają czas na ich wdrożenie, który wynosi 6 miesięcy.  Zmiany dotyczą pracowników przy komputerze, bowiem jeżeli pracownik przez co najmniej połowę dobowego wymiaru pracy korzysta z laptopa, jego stanowisko pracy powinno być wyposażone w stacjonarny monitor ekranowy lub podstawkę zapewniającą ustawienie ekranu, tak aby górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu pracownika, a także w dodatkową klawiaturę i mysz.

 1. Dofinansowanie szkieł kontaktowych

Pracownik będzie miał prawo do tego, by wnioskować o dofinansowanie szkieł kontaktowych.

 1. Zmiany w zakresie ochrony pracowników przed wypowiedzeniem

Jeśli sąd zasądzi należność pracownika  w sprawach z zakresu prawa pracy, sąd z urzędu nada wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności w części nieprzekraczającej pełnego jednomiesięcznego wynagrodzenia pracownika. Dodatkowo w sytuacji kiedy sąd uzna, wypowiedzenie umowy o pracę za bezskuteczne albo przywracając pracownika do pracy, sąd na wniosek pracownika będzie mógł nałożyć w wyroku na pracodawcę obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Najnowsze artykuły