Opole w historycznej formie. Raport o stanie gminy za 2018 rok

Przeżywamy dynamiczny rozwój miasta, notujemy przyrost demograficzny – prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski przedstawił raport o stanie miasta za 2018 rok.  To dokument podsumowujący działalność władz gminy, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady miasta oraz budżetu obywatelskiego, którego obowiązek sporządzania nakłada na samorządy nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym. 

Opole jest w fantastycznej formie, najlepszej w swojej historii. Jedyne co może mnie niepokoić, to jak utrzymać  zawrotne tempo rozwoju – mówił Arkadiusz Wiśniewski, prezentując raport dziennikarzom.

Z zaprezentowanych danych danych wynika m.in., że miasto aktywnie prowadziło politykę rynku pracy i stawało się miejscem coraz bardziej przyjaznym biznesowi. Na inwestycje w Opolu decydowali się nowi inwestorzy kojarzeni z tradycyjnymi gałęziami gospodarki, a także nowoczesnymi usługami dla biznesu. Według raportu ABSL Poland Opole było w ostatnim czasie jednym z najdynamiczniej rozwijających się ośrodków w Polsce.  Aktywna polityka miasta, jak i samych przedsiębiorców przełożyła się na bardzo dobre wyniki gospodarcze. Wzrosło przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw, spadła stopa bezrobocia, a wskaźniki zatrudnienia były wysokie. Stopień przyrostu miejsc pracy w przedsiębiorstwach był w 2018 r. najwyższy spośród wszystkich miast wojewódzkich. Opole w tym zakresie było zdecydowanym liderem. Rosła również produkcja. Wg wstępnych danych produkcja sprzedana opolskiego przemysłu osiągnęła nienotowany dotąd poziom prawie 6 mld zł. Poziom sprzedaży wyrobów i usług opolskich przedsiębiorstw był w 2018 r. wyższy niż w Toruniu, Rzeszowie, Kielcach, Białymstoku, czy Zielonej Górze. Zdecydowanie wzrosła również produkcja sprzedana budownictwa. W ubiegłym roku osiągnęła ona 1,4 mld zł i była wyższa o 42% niż rok wcześniej. Wzrosła również liczba mieszkań oddanych do użytku. W 2018 r. w Opolu oddano 795 mieszkań, tj. o 179 więcej niż w roku poprzednim. Wśród  nich były m.in. mieszkania na opolskim Zaodrzu dedykowane seniorom. Obok dobrych wyników gospodarczych pozytywnie przedstawiała się sytuacja w obszarze demografii. Na koniec zeszłego roku liczba mieszkańców wyniosła 128 137 osób (dane GUS) i była wyższa niż bezpośrednio po zmianie granic miasta. W okresie sprawozdawczym wartości dodatnie osiągały: przyrost naturalny ludności, saldo migracji stałej w ruchu wewnętrznym oraz zagranicznym.

W 2018 r. również Miasto realizowano inwestycje. To m.in. rewitalizacja ul. Krakowskiej i przyległych kwartałów, przebudowy placów miejskich, czy obiektów dziedzictwa kulturowego. Bardzo istotne inwestycje poczyniono w ramach transportu publicznego. Do Opola przyjechały nowe, nowoczesne autobusy miejskie, przygotowywano się do montażu tablic dynamicznej informacji pasażerskiej. W trakcie realizacji była modernizacja zajezdni MZK.  Prowadzono również duże inwestycje drogowe, m.in.: w zakresie wymiany oświetlenia, dokończenia remontu ulicy Niemodlińskiej, budowy obwodnicy w zachodniej części miasta, a także budowy w obrębie stacji kolejowej Opole Wschodnie. Duża część największych inwestycji miejskich realizowana była dzięki pozyskanym przez Miasto środkom europejskim. W aktualnej perspektywie finansowej UE Miasto pozyskało ok. 600 mln złotych, z czego w okresie sprawozdawczym ok. 60 mln zł. Aktywna, prorozwojowa działalność opolskiego samorządu w różnych obszarach przyczyniła się do zdobycia kilku prestiżowych wyróżnień. Opole w 2018 r. znalazło się w piątce najlepiej zarządzanych miast w Polsce w rankingu Rzeczpospolitej.

Z danych wynika także, że Opole  wspierało mieszkańców na każdym etapie ich życia. Prowadziło 5 żłobków, 36 przedszkoli, a także kilkadziesiąt szkół i innych placówek oświatowych. W okresie sprawozdawczym rozwijano i modernizowano bazę lokalową i sportową opolskich placówek oświatowych, a opolskie szkoły osiągały wysokie miejsca w rankingach wojewódzkich i krajowych. Prowadzono również aktywną politykę prorodzinną i senioralną. W okresie sprawozdawczym Miasto Opole zostało laureatem konkursu „Opolskie dla Rodziny” przeprowadzonego przez Zarząd Województwa Opolskiego. Z kolei za rozwój polityki senioralnej odebrano wyróżnienie na uroczystej gali Innovation In Politics w wiedeńskim ratuszu.

Okres sprawozdawczy to również rozwój społeczeństwa obywatelskiego – w 2014 r. po raz pierwszy mieszkańcy mogli zgłaszać propozycje projektów, jakie chcieliby, aby zostały zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W 2018 r. odbyła się już jego piąta edycja. Mieszkańcy wybrali do realizacji przez Miasto kilkanaście nowych projektów. Poprzez program współpracy z organizacjami pozarządowymi Miasto aktywnie wspierało rozwój tego sektora. W trakcie 2018 r. Prezydent Miasta Opola ogłosił 39 otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych. Organizacje pozarządowe i uprawnione podmioty złożyły łącznie ponad pół tysiąca ofert.

W 2018 r., podobnie jak w latach poprzednich, Opole było gospodarzem istotnych wydarzeń społecznych, gospodarczych, sportowych i kulturalnych. To m.in. Dni Opola, Noc Kultury, czy Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Miasto zorganizowało lub współorganizowało szereg różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych i rekreacyjnych. W 2018 r. tylko Narodowe Centrum Polskiej Piosenki,
w ramach działu organizacji imprez przygotowało 164 przedsięwzięcia dla ok. 115 tys. osób. Aktywną działalność prowadziły także inne miejskie instytucje kultury. Na początku roku ruszyła w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki nowoczesna sala kameralna. Generalny remont zmienił to miejsce nie do poznania. Z kolei w Muzeum Polskiej Piosenki uruchomiono Edukacyjne Studio Nagrań. Muzeum zwyciężyło w konkursie Zarządu Województwa Opolskiego na najlepszą przestrzeń publiczną województwa opolskiego w 2018 r.

Raport o stanie miasta zostanie przedstawiony Radzie Miasta na sesji absolutoryjnej.

Najnowsze artykuły