Rusza kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego

To już szósta edycja tej inicjatywy w naszym mieście, w ramach której mieszkańcy sami decydują na co zostaną przeznaczone pieniądze.

Uprawnionym do złożenia projektu w Budżecie Obywatelskim Opola jest każdy mieszkaniec miasta, bez względu na wiek. Osoby poniżej 18 roku życia wymagają zgody opiekuna prawnego. Wniosków nie mogą składać instytucje, ani organizacje pozarządowe. Projekty można składać do 19 sierpnia, wyłącznie drogą elektroniczną na formularzu dostępnym na stronie internetowej http://www.bo.opole.pl/

– Propozycje mieszkańców są dla nas ważne – mówi prezydent miasta Arkadiusz Wiśniewski. – Mają oni dobre rozeznanie co do tego, co jest im w najbliższej okolicy potrzebne. Zachęcam więc do składania projektów i wpływania na rozwój Opola.

Na czas składania wniosków została uruchomiona infolinia (nr. 77 44 61 568). Są też wyznaczone punkty, w których mieszkańcy mogą uzyskać pomoc w złożeniu projektu. Znajdują się one w: Centrum Dialogu Obywatelskiego (ul. Damrota 1), Urząd Miasta Opola (Rynek – Ratusz) oraz Centrum Informacyjno-Edukacyjne Senior (ul. Nysy Łużyckiej 7a).

W puli na realizację projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego znalazło się 5,2 mln zł. Na projekty dzielnicowe przeznaczone będzie 4,2 mln zł, a na projekty ogólnomiejskie 1 mln zł. Dla projektu ogólnomiejskiego przewidziano kwoty graniczne od 10 tys. zł do całej puli – 1 mln.

W projektach dzielnicowych na każdy z 13 rejonów została przyznana inna suma. Jeśli chodzi o kwoty graniczne to jest to od 10 tys. zł do maksymalnie kwoty dedykowanej dla każdego z rejonów.
Poniżej sumy w poszczególnych rejonach
Rejon I (Borki, Brzezie, Czarnowąsy, Świerkle) – 500 tys. zł
Rejon II (Krzanowice, Wróblin, Zakrzów) – 290 tys. zł
Rejon III (Chabry) – 13o tys. zł
Rejon IV (osiedle Armii Krajowej) – 220 tys. zł
Rejon V (Gosławice, Malinka) – 380 tys. zł
Rejon VI (Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina) – 510 tys. zł
Rejon VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska) – 460 tys. zł
Rejon VIII (Śródmieście) – 250 tys. zł
Rejon IX (Stare Miasto) – 150 tys. zł
Rejon X (Nadodrze) – 110 tys. zł
Rejon XI (Zaodrze) – 180 tys. zł
Rejon XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski) – 570 tys. zł
Rejon XIII (Chmielowice, Szczepanowice, Wójtowa Wieś, Winów, Żerkowice) – 450 tys. zł

Wnioski można też składać w ramach Inicjatywy Lokalnej. To nic innego jak partnerstwo miasta z jego mieszkańcami, by wspólnie zrealizować ciekawy pomysł. Wnioski w ramach inicjatywy lokalnej można złożyć: elektronicznie (za pośrednictwem dedykowanej platformy elektronicznej, znajdującej się na stronie www.inicjatywa.opole.pl jak również tradycyjnie w formie papierowej wysyłając pocztą lub osobiście w siedzibie Centrum Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Opola (ul. Damrota 1; 45-064 Opole). W ramach inicjatywy lokalnej można zgłaszać zadania, których szacunkowy koszt nie przekracza 10 tys. zł, a realizacja zadania odbywa się w roku następnym po roku złożenia wniosku. Termin składania wniosków w tym roku upływa 15 września. Wkład mieszkańców (jako wnioskodawców) może polegać na pracy społecznej, na świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych. Urząd Miasta wspiera realizację zadania w sposób organizacyjny lub rzeczowy, w tym również poprzez np. zakup usług lub materiałów niezbędnych do realizacji inicjatywy lokalnej. Trzeba jednocześnie pamiętać, że realizacja inicjatywy lokalnej musi być zgodna z innymi przepisami prawa (w tym z prawem zamówień publicznych), nie przekazuje natomiast mieszkańcom dotacji na inicjatywę lokalną. Oni natomiast nie mogą czerpać zysku z realizacji inicjatywy.

W jakich obszarach można zgłaszać inicjatywę lokalną? Są to:
– działalność wspomagająca rozwój wspólnot lokalnych, obejmująca w szczególności budowę, rozbudowę, remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego
– działalność charytatywna
– kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
– promocja i organizacja wolontariatu
– edukacja, oświata, wychowanie
– działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki
– podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
– działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
– ochrona przyrody, w tym zieleni miejskiej
– porządek i bezpieczeństwo publiczne.

Na zdjęciu konferencja prasowa, na której przedstawiono założenia VI edycji Budżetu Obywatelskiego.

Najnowsze artykuły